Paolo Gianolio

Baglioni – Tour Stadi 2003 – Photos

Claudio Baglioni, Tour Acustico 2000 – Photos