Walter Savelli

Baglioni – Tour Stadi 2003 – Photos